Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6722.1.62.2020.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283, ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od  22 czerwca do 22 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w pok. nr 12, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 I piątki w godz. od 7.30 do 14.00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Aleksandrów Kujawski: www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami będzie miała miejsce w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w dniu 14.07.2020 r., o godz. 11.00. 

Uwagi do projektu Studium mogą wnosić osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie każdy ma prawo do składania uwag do projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: sekretaria[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.

W związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu Studium do publicznego wglądu można zapoznać się z dokumentacją sprawy.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej http://www.ekoportal.gov.pl.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

Uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia dokumentu planistycznego, prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, na stronie głównej, w zakładce RODO.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian