Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.18.3.2018.AE z dnia 23.08.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Panią Justynę Stronikowską wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie studni głębinowej na terenie działki nr 1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski”

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o:

  1. Złożeniu przez Panią Justynę Stronikowską  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie  studni głębinowej na terenie działki nr  1 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski”.
  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski,
  3. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu –  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, pokój nr 12. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Grabie i sołectwa Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ mgr inż. Bogusław Gollus
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian