Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6220.10.8.2016.AE z dnia 30.08.2016 r. o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sprawa: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609″

OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia, że w dniu 27.06.2016r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 29.06.2016r.)  Starosty Aleksandrowskiego o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś–Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609”.

Na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko – kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w szczególności ze względu na:

  • rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem emisji i występowania innych uciążliwości,
  • usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
  • rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ust. 1 i 2 art. 63 w/w ustawy,

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem znak: Pl.6220.10.7.2016.AE z dnia 30.08.2016r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w miejscowościach Ośno, Konradowo, Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz siedzibie Urzędu Gminy Raciążek.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian