Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.31.3.2021.AP z dnia 05.08.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”.

OŚ.6220.31.3.2021.AP

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz  art. 61 par. 4 i art. 49 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) zawiadamia o:

 

  1. Złożeniu w dniu 07.2021 r. przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa sp. z o.o. wniosku (uzupełnionego dnia 30.07.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”.
  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski,
  3. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.).

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 12, pokój nr 11. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian