Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.10.2019 r. znak PL.6733.27.9.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej Sn-nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EE napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Podgaj 4 na terenie działek nr 112/1, 113/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku działającego poprzez pełnomocnika Pana Wojciecha Duda-Staromłyńskiego została wydana w dniu 31.10.2019 r. decyzja nr 35/2019 znak: PL.6733.27.8.2019.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EE napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Podgaj 4 na terenie działek nr 112/1, 113/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian