Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.01.2020 r. znak PL.6733.3.2.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowych Sn-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn. gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.01.2020 r. na wniosek Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku działającej poprzez pełnomocnika Pana Jakuba Kołeckiego Energa Invest sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych Sn-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn- 15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian