Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2019 r. znak PL.6733.35.9.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną na terenie działek nr 17/8,17/9,17/10, 17/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z Oddział w Toruniu działającego poprzez pełnomocnika Pana Wiktora Karłowskiego została wydana

w dniu 30.10.2019 r. decyzja nr 34/2019 znak: PL.6733.35.8.2019.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną na terenie działek nr 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta
/-/ Malwina Andrusiak

 

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian