Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.12.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”

OŚ.6220.31.12.2021.AP

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 247 ze zm.) zawiadamia o:

  1. Zawieszeniu postępowania postanowieniem znak: OŚ.6220.31.11.2021.AP z dnia 30.09.2021 r., do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”, na złożony przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Gondek dnia 13.07.2021 r. wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego Algawa sp. z o. o. (uzupełniony dnia 30.07.2021 r.).
  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 11, w godz. pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian