Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.06.2021 r. znak PL.6733.18.14.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) – zawiadamiam, że na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowąsie reprezentowana przez proboszcza ks. Janusza Drewniaka działającej poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Żurowskiego Pracownia Architektoniczna FFK Projekt  została wydana w dniu 30.06.2021 r. decyzja nr 16/2021 znak: PL.6733.18.13.2021.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Ostrowąs oraz przebudowie zewnętrznej instalacji elektrycznej do oświetlenia terenu wokół kościoła w miejscowości Ostrowąs na terenie działki nr 292 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs oraz na terenie działki nr 45 położonej w obrębię ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian