Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2020 r. znak: PL.6733.22.24.2020.MJ o wydanej decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, złączy kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej na terenie działek nr 33/1, 34/4, 17/4, 19/6, 25/20, 25/19, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/1, 15/2, 15/1, 207, 158/1, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno na terenie działek nr 185/4, 197/1, 198/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 125, 139 obr. 1 (arkuszy mapy Ar-41) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr 312, 286/4, 286/2, 262, 256, 311, 281/1, 295/2, 310/1, 310/2 obr. 1 (arkusz mapy AR_42) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku działającego poprzez pełnomocnika Pana Bartłomieja Buczyńskiego Energa Invest Sp. z o.o. została wydana w dniu 28.12.2020 r. decyzja nr 33/2020 znak: PL.6733.22.23.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, złączy kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej na terenie działek nr 33/1, 34/4, 17/4, 19/6, 25/20, 25/19, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/1, 15/2, 15/1, 207, 158/1, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno na terenie działek nr 185/4, 197/1, 198/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 125, 139 obr. 1 (arkuszy mapy Ar-41) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr 312, 286/4, 286/2, 262, 256, 311, 281/1, 295/2, 310/1, 310/2 obr. 1 (arkusz mapy AR_42) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski.

       W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian