Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.10.2019 r. znak: PL.6730.64.10.2019.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na; przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 obręb 28 w mieście Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – zawiadamiam, że dnia 28.10.2019 r. została wydana decyzji o warunkach zabudowy znak: PL.6730.64.9.2019.DS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kujawski, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27.05.2019 r. znak: KO.411.730.2019

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian