Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.06.2021 r. znak:pl.6220.8.12.2021.MKM o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo” realizowanego na terenie działek nr 9,19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 48/4, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2 w miejscowości Broniszewo, nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 w miejscowości Goszczewo oraz nr 316/1, 365, 367, 369, 646 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

         Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia się, że w dniu 28.06.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo” realizowanego na terenie działek  nr 9,19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 48/4, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2  w miejscowości Broniszewo, nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 w miejscowości Goszczewo oraz nr 316/1, 365, 367, 369, 646 w miejscowości Służewo,  gmina Aleksandrów Kujawski.

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i tablicy sołectwa Służewo i sołectwa Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
/-/Maria Kroll-Makowska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian