Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.08.2021 r. znak: PL.6733.34.13.2021.AE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 34, 35 i 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Pana Stanisława Szczęsnego prowadzącego działalność pn. „Zakład Instalacyjno-Montażowy” została wydana  w dniu 27.08.2021 r. decyzja nr 27/2021 znak: PL.6733.34.12.2021.AE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 34, 35 i 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian