Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.07.2021r. znak: PL.6220.10.22.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem z dnia 21.07.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej daje ustawą ooś zawiadamia, że w dniu 05.06.2020 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 08.07.2020 r., dnia  08.04.2021 r. oraz dnia 21.07.2021 r.) Pana Cezarego Smiesznego, reprezentowanego przez Pana Józefa Kiełbasę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmująca budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach  nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”.

 

 Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

 

  1. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu wmiejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmująca budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”;
  2. Uzupełnienie z dnia 08.07.2020 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;
  3. 3. Uzupełnienie z dnia 04.2021 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;
  4. Uzupełnienie z dnia 21.07.2021 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

 

L.p. Raport oddziaływania na środowisko
1. Numer wpisu 6220.10.2020.DS
2. Nazwa i zakres dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmująca budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach  nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”.

– Uzupełnienie z dnia 08.07.2020 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmująca budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach  nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”.

– Uzupełnienie z dnia 08.04.2021 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmująca budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach  nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”.

– Uzupełnienie z dnia 21.07.2021 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmująca budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach  nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”.

3. Data sporządzenia dokumentu Czerwiec  2020 r. – raport

Lipiec 2020 r. – uzupełnienie raportu

Kwiecień 2021 r. – uzupełnienie raportu

Lipiec 2021 r. – uzupełnienie do raportu

4. Zamawiający wykonanie dokumentu Pan Cezary Smieszny
5. Miejsce przechowywania Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

pokój nr 12

6. Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji Brak

 

W terminie 30 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości
istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12, w godz. pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy sołectwa  Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski.

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian