Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2020 r. znak PL.6733.1.7.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie „Poczałkowo 3” na terenie działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian