Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2019 r. znak PL.6733.27.10.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV (2 szt.). Trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa usytuowanego na działce nr 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – zawiadamiam, że na wniosek  ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Lach Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. została wydana w dniu 27.02.2019 r. decyzja nr 4/2019 znak: Pl.6733.27.9.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2 szt.). Trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5, po działkach nr 42/5 i 43/4 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian