Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.11.2020 r. znak PL.6733.23.10.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie działek nr 7/16, 7/17, 7/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów działającego poprzez pełnomocnika Pana Sławomira Zajączkowskiego. została wydana w dniu 26.11.2020 r. decyzja nr 30/2020 znak: PL.6733.23.9.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie działek nr 7/16, 7/17, 7/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian