Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2017 r. znak Pl.6220.12.11.2017.AE w sprawie wydania decyzji o środowskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce o nr ewid: 51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1  w związku z art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zwanej daje ustawą ooś zawiadamia, że w dniu 13.04.2017r. (uzupełniony dnia 26.04.2017r.) wpłynął wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SOLMA”, z/s Nowy Ciechocinek 20F, 87-720 Ciechocinek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha,  trafostacji,  przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp.  na działce o nr ewid.:  51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko,  na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej „Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha,  trafostacji,  przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce o nr ewid.:  51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian