Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2019 r. znak PL.6733.32.9.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polega na: budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 188/8, 187/20, 184, 168, 164/26 gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu  działającego poprzez pełnomocnika Pana Piotra Wawrzyniaka została wydana
w dniu 25.09.2019 r. decyzja nr 31/2019 znak: PL.6733.32.8.2019.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz
z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 188/8, 187/20, 184, 168, 164/26, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian