Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.08.2021 r. znak: OŚ.6220.29.12.2021.AP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Teren nawadniany stanowić będą działki nr 110/3, 119/2, 119/3 – obręb Grabie.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j.) zawiadamia się, że w dniu 24.08.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Teren nawadniany stanowić będą działki nr 110/3, 119/2, 119/3 – obręb Grabie.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Gniewkowie.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
/-/ Maria Kroll-Makowska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian