Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.07.2019 r. znak PL.6733.15.17.2019.MZ w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Pani Barbary Słowińskiej została wydana w dniu 25.07.2019 r. decyzja nr 18/2019 znak: PL.6733.15.16.2019.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian