Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.05.2020 r. znak PL.6733.12.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, w dniu 15.05.2020 r. na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Strona może zapoznać się zebranym w sprawie materiałem dowodowym i złożyć ewentualne wnioski i uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie rozpoczyna biegu w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, zgodnie z art.15zzr ust.1 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Jednocześnie informuje, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie. Na podstawie art. 12§1 i art. 14§1 kpa strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian