Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.02.2021 r. znak PL.6733.1.7.2021.MJ w sprawie uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych SN-2szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30, 29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych SN- 2szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30 ,29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski  został przekazany do następujących instytucji:  Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian