Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.01.2017 r. znak: Pl.6220.18.10.2016.AE Budowa studni głębinowej wraz z deszczownią do nawadniania upraw rolnych na terenie działki nr ewid. 2 położonej w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamia

o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej wraz z deszczownią do nawadniania  upraw rolnych na terenie działki nr ewid.: 2 położonej w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodówi materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski,ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w  miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/Malwina Andrusiak/-/
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian