Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.10.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.

OŚ.6220.32.10.2021.AP

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10.08.2021 r został złożony przez Prezesa Zarządu Pana Przemysława Krzykwa wniosek PV – SUN Sp. z o. o. (uzupełniony dnia 25.08.2021 r.), o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski.

Na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko – kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy uouioś w szczególności za względu na:

– rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem emisji i występowania innych uciążliwości,

–  usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

– rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ust. 1 i 2 art. 63 w/w ustawy,

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem znak: OŚ.6220.32.9.2021.AP z dnia 24.09.2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Słomkowo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Raciążek.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
/-/ Maria Kroll-Makowska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian