Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2019 r. PL.6733.25.10.2019.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:przebudowie skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110kV Ciechocinek-Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, na terenie działek nr 387/1, 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, oraz na terenie działki nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.09.2019 r. Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu działającego poprzez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego Pracownia Projektowa E.J. CZUBAJ S.C dokonała zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110kV Ciechocinek-Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj oraz na terenie działek nr 387/1, 5/2 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski ze względu na błędne wskazanie obrębu ewidencyjnego działki objętej inwestycją.

Biorąc powyższe pod uwagę, dalsze postępowanie obejmować będzie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Przebudowa skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110kV Ciechocinek-Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, na terenie działek nr 387/1, 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, oraz na terenie działki nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski”.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian