Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.07.2020 r. znak PL.6733.15.7.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN na terenie działek nr 91/1, 90/2, 46/1, 77, 112/4, 112/3, 94/2, 93/2, 92/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych SN na terenie działek nr 91/1, 90/2, 46/1, 77, 112/4, 112/3, 94/2, 93/2, 92/4 położonych
w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Podinspektor ds. budownictwa
/-/ Małgorzata Zwolińska

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian