Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.11.2020 r. znak PL.6733.24.9.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7, 59/5, 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. została wydana w dniu 23.11.2020 r. decyzja nr 29/2020 znak: PL.6733.24.8.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7, 59/5, 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian