Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.09.2019 r. znak PL.6733.23.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siec kanalizacyjnej sanitarnej wraz z budową kolektora ściekowego i przykanlikami do poszczególnych działek na terenie działek nr 390, 726, 398/14, 398/13, 398/12, 398/11, 398/10, 398/9, 398/7, 398/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Dąbrowskiego działającej poprzez pełnomocnika Panią Małgorzatę Zwierzykowską została wydana w dniu 23.09.2019 r. decyzja nr 30/2019 znak: PL.6733.23.9.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z budową kolektora ściekowego i przykanalikami do poszczególnych działek na terenie działek nr 390, 726, 398/14, 398/13, 398/12, 398/11, 398/10, 398/9, 398/7, 398/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian