Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.05.2019 r. znak Pl.6733.27.13.2018.MZ w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018 w zakresie zmiany numeracji działek objętych inwestycją ze względu na podział działki na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2szt.). trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5, po działkach nr 42/5, 43/11 i 43/12 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu działającego poprzez pełnomocnika Pana Marcina Lach Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Toruniu została wydana decyzja znak: Pl.6733.27.12.2018.MZ z dnia 23.05.2019 r. zmieniająca decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2019 znak: Pl.6733.27.9.2018.MZ z dnia 27.02.2019 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2 szt.). Trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5, po działkach nr 42/5 i 43/4 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski w zakresie zmiany numeracji działek objętych inwestycją ze względu na podział działki na: budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2 szt.). Trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5, po działkach nr 42/5, 43/11 i 43/12 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 Kierownik Wydziału Planowania
/-/Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian