Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2019 r. znak:PL.6220.11.18.2019.DS o dostępnym raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Opoki III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych z terenu działek nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki”

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku               z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej daje ustawą ooś zawiadamia, że w dniu 22.05.2019 r. wpłynął wniosek Pana Michała Puczyńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104  oraz 105  w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski”

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko,  na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                        w Bydgoszczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych                 z terenu działek 103, 104  i 105 zlokalizowanych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”

W terminie 30 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12, w godz. pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian