Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2019 r. znak:PL.6220.11.15.2019.DS o podjętym z urzędu postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia o:

1)Podjęciu z urzędu postępowania z uwagi na fakt ,że inwestor dnia 14.10.2019 r, przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104  oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski” procedowanego na wniosek Pana Michała Puczyńskiego
2)Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Kierownik Wydziału Plaanowania
/-/Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian