Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.09.2021 r. znak: PL.6733.38.5.2021.AE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.09.2021 r. na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 oraz  art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) z urzędu zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

        W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian