Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2019 r. znak: PL.6733.24.9.2019.MZ o wydanej decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: zagospodarowaniu terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej – placówka wsparcia dziennego na działkach nr 132/18 i 132/20 w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski została wydana w dniu 21.08.2019 r. decyzja nr 20/2019 znak: PL.6733.24.8.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zagospodarowaniu terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno- kulturalnej -placówka wsparcia dziennego na działkach nr 132/18 i 132/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  przy  ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian