Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2018 r. znak Pl.6733.14.10.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 109, 139/2 wraz z przyłączami na terenie działek nr 133, 134/2, 135/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o. o. działającego poprzez pełnomocnika Pana Dominika Żółtowskiego EKOWATER Sp. z o .o. działającego w imieniu Konsorcjum EKOWATER Sp. z o. o. oraz Inwest-Tech Sp. z o. o. została wydana w dniu 21.08.2018 r. decyzja nr 16/2018 znak: Pl.6733.14.9.2017.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 109, 139/2 wraz z przyłączami na terenie działek 133, 134/2, 135/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 Kierownik Wydziału Planowania
(-) Bogusław Gollus

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian