Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.08.2017 r. znak o ponownym procedowaniu postępowania administracyjnego dla przedsięwziecia polegajacego na ,,Budowie fermy drobiu obejmującego 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257) w związku z  art. 33 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 335 ze zm.) zawiadamia o:

Ponownym procedowaniu postępowania administracyjnego w związku z uchyleniem w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku (sygn. KO.411.455.2017) wydanej  w ramach wznowionego  postępowania decyzji znak: Pl.6220.27.35.2015.2017.AE z dnia 02.03.2017r.  odmawiającej uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Pl.6220.27.25.2015.AE z dnia 25.05.2016r. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną znak: Pl.6220.27.25.2015.AE z dnia 25.05.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie fermy drobiu obejmującej 3 budynki  inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid.:  52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, wydanej na wniosek Gospodarstwa Rolnego Państwa Janusza i Jolanty Czarnowskich.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowy Ciechocinek (miejscowość Kuczek)  gmina Aleksandrów Kujawski oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raciążek oraz miejscowości Turzno, gm. Raciążek.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian