Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.01.2020 r. znak: PL.6733.1.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.01.2020 r. po uzupełnieniu wniosku dnia 17.01.2020 r. Energa-Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów działającego poprzez pełnomocnika Pana Wojciecha Duda-Staromłyński Energa Invest sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie „Poczałkowo 3” na terenie działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian