Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.02.2019 r. znak PL.6733.26.7.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 23/1, 22/10, 22/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 23/1, 22/10, 22/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Kierownik Wydziału Planowania
Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian