Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.12.2018 r. znak Pl.6733.23.9.2018.MZ w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 2/9 wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/5, 2/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – zawiadamiam, że na wniosek Pana Jacka Urbańskiego została wydana w dniu 19.12.2018 r. decyzja nr 22/2018 znak: Pl.6733.23.8.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 2/9  wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/5, 2/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian