Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.10.2018 r. Pl.6733.17.9.2018.MZ w sprawie budowy napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową oraz słup energetycznego linii średniego napięcia SN-15kV na terenie działek nr 103, 215, 206/2, 205/3, 205/2, 204/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski

 O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek  ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Wawrzyniak została wydana w dniu 19.10.2018 r. decyzja nr 19/2018 znak: Pl.6733.17.8.2017.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:  budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową oraz słupa energetycznego linii średniego napięcia SN-15kV na terenie działek nr 103, 215, 206/2, 205/3, 205/2, 204/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Inspektor do spraw budownictwa
(-) Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian