Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.02.2021 r. znak PL.6733.4.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/16 położnej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.01.2021 r. na wniosek (uzupełniony dnia 16.02.2021 r.) Pani Teresy Augustyniak działającej poprzez pełnomocnika Pana Bartłomieja Jaszczyszyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian