Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.11.2020 r. znak:PL.6733.25.11.2020.MJ o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 60/2, 134/1, 33/10, 34/1, 240/1, 240/2 w miejscowości Stawki na terenie działek nr 134/2, 151 w miejscowości Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/5, 82 w miejscowości Ośno Drugie, na terenie działek nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 w miejscowości Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 159/2, 136/1, 112/3, 202/4, 202/2, 202/6, 198/2, 184/2 w miejscowości Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 w miejscowości Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 60/2, 134/1, 33/10, 34/1, 240/1, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/5, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 159/2, 136/1, 112/3, 202/4, 202/2, 202/6, 198/2, 184/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian