Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.28.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o usytaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Pana Piotr Sawińskiego została wydana w dniu 18.09.2019 r. decyzja nr 28/2019 znak: PL.6733.30.9.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na ternie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmin Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian