Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.08.2021 r. znak: PL.6733.34.10.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34, 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34, 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

     W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

      Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian