Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.04.2017 r. znak: Pl.6220.10.25.2016.AE o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa o długości 5,537 km do km 2+072 do km 7+609

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.04.2017r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: znak: Pl.6220.10.15.2016.AE z dnia 22.09.2016r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609”. Zmianie uległa nazwa planowanego przedsięwzięcia, określonego po zmianie, jako: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5 239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski,  ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie    w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i siedzibie Urzędu Gminy Raciążek,  w miejscowościach Konradowo,  Słomkowo i Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

/-/Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski/-/

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian