Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.08.2021r. znak: PL.6733.35.3.2021.AE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 375/5 w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741  ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2021 r. na wniosek (uzupełniony dnia 09.08.2021 r.) firmy P4 Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Pana Marcina Majer z firmy BAZA Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.

         W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian