Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.06.2020 r. PL.6733.15.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN15 KV oraz NN 0,4 KV na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 10.06.2020 r. na wniosek Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu działającej poprzez pełnomocnika Pana Piotra Szameta zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 KV oraz NN 0,4 KV na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eiznechart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian