Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.02.2017 r. znak Pl.6733.20.10.2016.MZ w sprawie budowie linii kablowej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 33/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja nr 3/2017 znak: Pl.6733.20.9.2016MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie linii kablowej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 33/3 położonej
w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian