Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.12.2016 znak Pl.6733.19.3.2016.MZAE budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-04kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie Rudunki na działce nr ewid.; 226/6 oraz w obrębie Rożno-Parcele na działce nr ewid./ 124, 157, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/5, 230/5, 230/6

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) – zawiadamiam, że w dniu 24.11.2016r. na wniosek (uzupełniony dnia 09.12.2016r.) ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika P.P.U.H. „PAWMAX” Paweł Ziółkowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:  budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie Rudunki na działce nr ewid.; 226/6 oraz w obrębie Rożno-Parcele na działkach nr ewid.: 124, 157, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12  (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian