Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.09.2019 r. znak: PL.6220.10.18.2019.DS w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

             Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.09.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem  na ścieki socjalno- bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10  w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.

 Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim   i w sołectwie Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian